Od 1 stycznia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów rozporządzenie to wprowadziło zmiany dopasowujące wymagania krajowe do zasad europejskich, związanych z oznakowaniem CE. Dla producentów wyrobów i urządzeń wentylacyjnych najistotniejsze jest jednak to, że zgodnie z tym rozporządzeniem, oprócz wyrobów wentylacji pożarowej, które w większości już wcześniej były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B, do wyrobów budowlanych zalicza się teraz także większość produktów stosowanych w wentylacji bytowej. Oznacza to nowe wymagania i obowiązki dla producentów. Nowe rozporządzenie wprowadziło również nowy dokument w ramach krajowej specyfikacji technicznej. Nie ma już aprobat technicznych. Teraz w ich miejsce wprowadzone zostały Krajowe Oceny Techniczne (KOT). Jeżeli konkretny wyrób nie jest objęty obowiązującą (czyli taką, która nie ma statusu wycofanej) Polską Normą, to właśnie Krajowe Oceny Techniczne stanowią specyfikację techniczną konieczną do wystawienia krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych (gdy jest wymagany) oraz krajowej deklaracji właściwości użytkowych (zawsze).

Bardzo intensywny pod względem nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla naszej firmy 2016 rok sprawił, że pierwsze Krajowe Oceny Techniczne, jakie stały się naszym celem, dotyczyły produktów, dla których ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych prowadzona jest według tzw. krajowego systemu 1. Firma przeprowadziła więc wiele wymagających, a czasem nawet dość spektakularnych badań w laboratoriach akredytowanych oraz z udziałem przedstawicieli jednostki akredytowanej i, bazując na uzyskanych rezultatach oraz wcześniejszych doświadczeniach z posiadanymi aprobatami technicznymi, uzyskała Krajowe Oceny Techniczne na dwa urządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych dla tych produktów prowadzona jest w krajowym systemie 4, a w pojedynczych przypadkach – w systemie 3. W systemie 4 nie ma krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych. Producent wystawia tylko (na bazie m.in. Krajowej Oceny Technicznej) krajową deklarację właściwości użytkowych. Budorex-Air, podobnie jak pozostali producenci, jest zobligowana do przeprowadzenia licznych badań, obliczeń, symulacji i analiz. Musi przy tym pogodzić własne zamierzenia w tym zakresie z oczekiwaniami jednostki wystawiającej Krajowe Oceny Techniczne.

Z uwagi na stosunkowo ograniczony czas obowiązywania tzw. okresu przejściowego oraz bardzo szeroki zakres oferty produktowej firmy jest to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, techniczne, jak i finansowe. Rozpoczęliśmy już prace z tym związane, przygotowaliśmy i do pewnego stopnia uzgodniliśmy plan badań, które będą prowadzone częściowo we własnym laboratorium, a częściowo na stanowiskach badawczych w uznanych instytutach i uczelniach. Po uzupełnieniu badań analizami i symulacjami prowadzonymi przez ekspertów zewnętrznych, planujemy do końca roku uzyskać Krajowe Oceny Techniczne dla kilkunastu grup produktowych, a następnie wystawić odpowiednie krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby znakiem budowlanym B. Tym bardziej, że nie tylko spełniamy dzięki temu wymagania prawne, ale także potwierdzamy wysoką jakość i skuteczność oferowanych wyrobów.